Административни услуги

 

Предстои обновление на страницата...:

Номер в регистъра на услугите Наименование на административната услуга Документи
1  АУ - 2  Предоставяне на достъп до обществена информация.  
2  АУ - 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.  
3  АУ - 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на   общи/подробни устройствени планове.  
4  АУ - 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в  експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения.  
5  АУ - 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  
6  АУ - 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.  
7  АУ - 467 Издаване на международен сертификат за имунизации.  Заявление 467
8  АУ - 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ.  
9  АУ - 558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  
10  АУ - 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.  
11  АУ - 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб. Не се предоставя от РЗИ - Пловдив
12  АУ - 881 Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  
13  АУ - 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение.  
14  АУ - 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци.  
15  АУ - 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ. - Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ.  
16  АУ - 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.  
17  АУ - 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната.  
18  АУ - 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка.  
19  АУ - 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.  
20  АУ - 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация, включително на обекти с източници на йонизиращи лъчения.  
21  АУ - 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.  
22  АУ - 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици.  
23  АУ - 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.  
24  АУ - 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.  
25  АУ - 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.  
26  АУ - 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.  
27  АУ - 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.  
28  АУ - 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.  
29  АУ - 1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние.  
30  АУ - 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект.  
31  АУ - 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).  
32  АУ - 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).  
33  АУ - 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  
34  АУ - 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти.  
35  АУ - 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация.  
36  АУ - 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.  
37  АУ - 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум.  

 

АУ - 2: Предоставяне на достъп до обществена информация:

Заявление достъп до обществена информация

Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

 

АУ - 258: Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:

Заповед 258

Заявление 258

Процедура 258

 

АУ - 259: Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на общи/подробни устройствени планове:

Заявление 259

Здравно заключение 259

Процедура 259

 

АУ - 268: Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Заявление 268

Процедура 268

Становище 268

 

АУ - 341: Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Заявление 341

Процедура 341

 

АУ - 466: Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:

Заявление 466

Процедура 466

 

АУ - 467: Издаване на международен сертификат за имунизации:

Заявление 467

Процедура 467

 

АУ - 477: Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ:

Заявление 477

Процедура 477

 

АУ - 558: Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

Заявление 558

Процедура 558

 

АУ - 685: Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина:

Заявление 685

Процедура 685

Разрешение по Наредба №5 685

Заповед на РЗИ - Пловдив по Наредба №5 685

 

АУ - 881: Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Протокол 881

Процедура 881

 

АУ - 882: Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение:

Заповед 882

Заявление 882

Процедура 882

 

АУ - 883: Издаване на становище за класифициране на отпадъци:

Процедура 883

 

АУ - 961: Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ:

Удостоверение чл. 81, ал. 1, т. 1 и ал. 5

Удостоверение чл. 81, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 5

Процедура 961

 

АУ - 1088: Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

Заповед 1088

Заявление 1088

Процедура 1088

 

АУ - 1089: Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната:

Разрешение 1089

Процедура 1089

Заявление за разрешаване 1089

 

АУ - 1102: Регистрация и заверка на лична здравна книжка:

Заявление 1102

Процедура 1102

 

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина:

Заповед 1336

Заявление 1336

Процедура 1336

 

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация, включително на обекти с източници на йонизиращи лъчения:

Становище 1338

Здравно становище 1338

Процедура 1338

Заявление за възстановяване експлоатацията на обект 1338

 

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия:

Заявление 1349

Удостоверение 1349

Процедура 1349

Заповед на д-р на РЗИ - Пловдив 1349

 

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици:

Протокол 1350

Процедура 1350

Заявление седмични уч. разп. 1350

 

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение:

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение 1552

Процедура 1552

Уведомление автомобил 1552

Уведомление за промяна 1552

 

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби:

Разрешение 1553

Процедура 1553

Заявление 1553

 

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека:

Хигиенно заключение

Процедура 1573

 

Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да лечебните заведения за болнична помощ, цпз, цквз, коц, дмсг, диализните центрове и тъканни банки:

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦПЗ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за КОЦ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦКВЗ

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЛЗБП

Заявление болници по чл. 50 от ЗЛЗ

Декларация по чл. 50 от ЗЛЗ

Удостоверение за изпълнение на изискванията за лечебно заведения 1660

Процедура 1660

 

Издаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

Заявление 1793

Образец на книга за посещения при регистрация на неконвенционални практики

Образец на информирано съгласие за неконвенционални практики

Процедура 1793

Удостоверение 1793

Заповед 1793

 

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина:

Заявление 1795

Процедура 1795

 

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние:

Заявление 1796

Процедура 1796

 

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект, включително част "мерки за осигуряване на радиационната защита":

Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870

Заявление за оценка на инвестиционен обект 1870

Процедурa по издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 1870

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3):

Процедура 2133 

Заявление 2133

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2):

Заявление 2134

Процедура 2134

 

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Заявление 2155 

Процедура 2155

 

Издаване на становище за унищожаване на лекарства:

Заявление 2241

Становище 2241

Процедура 2241

Заповед 2241

 

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация:

Хигиенно заключение за оценка на инвестиционен обект 2961

Заявление проектна документация 2961

Процедура 2961

 

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Заявление за регистрация 3041

Заявление за пререгистрация 3041

Заявление за заличаване 3041

Удостоверение за регистрация на лечебно заведение 3041

Процедура 3041

 

Издаване на експертно становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум:

Заявление шум 3047

Становище 3047

Процедура 3047