Административни услуги

 

Номер в регистъра на услугите Наименование на административната услуга Документи
1  АУ - 2  Предоставяне на достъп до обществена информация. Заявление 2
2  АУ - 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. Заявление 258
3  АУ - 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на   общи/подробни устройствени планове. Заявление 259
4  АУ - 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в  експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения. Заявление 268
5  АУ - 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Заявление 341
6  АУ - 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. Заявление 466
7  АУ - 467 Издаване на международен сертификат за имунизации. Заявление 467
8  АУ - 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ. Заявление 477
9  АУ - 558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Заявление 558
10  АУ - 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Заявление 685
11  АУ - 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб. Не се предоставя от РЗИ - Пловдив
12  АУ - 881 Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Заявление 881
13  АУ - 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение. Заявление 882
14  АУ - 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци. Заявлението се подава в РИОСВ
15  АУ - 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ. - Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ. Заявлението се подава в РЗОК
16  АУ - 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Заявление 1088
17  АУ - 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни останки/урна извън страната. Заявление 1089
18  АУ - 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка. Заявление 1102
19  АУ - 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Заявление 1336
20  АУ - 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация. Заявление 1338
21  АУ - 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия. Заявление 1349
22  АУ - 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици. Заявление 1350
23  АУ - 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.

Уведомление за откриване 1552

Уведомление за транспортно средство 1552

Уведомление за промяна 1552

24  АУ - 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби. Заявление 1553
25  АУ - 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Заявлението се подава в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
26  АУ - 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.

Заявление за разрешение 1660

Заявление за промяна 1660

Декларация 1660

27  АУ - 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Заявление 1793
28  АУ - 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина. Заявление 1795
29  АУ - 1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние. Заявление 1796
30  АУ - 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект. Заявление 1870
31  АУ - 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3). Заявление 2133
32  АУ - 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2). Заявление 2134
33  АУ - 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Заявление 2155
34  АУ - 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти. Заявление 2241
35  АУ - 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация. Заявление 2961
36  АУ - 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Заявление за регистрация 3041

Заявление за пререгистрация 3041

Декларация по чл.43 3041

37  АУ - 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум. Заявление 3047