Административни услуги

 

Електронни административни услуги към РЗИ - Пловдив, можете да заявите и чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Министерството на електронното управление.
 
Номер в регистъра на услугите Наименование на административната услуга Информация и документи
1  АУ - 2  Предоставяне на достъп до обществена информация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2 

2  АУ - 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 258

3  АУ - 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на   общи/подробни устройствени планове.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 259

4  АУ - 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в  експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 268

5  АУ - 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 341

6  АУ - 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 466

7  АУ - 467 Издаване на международен сертификат за имунизации.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 467

8  АУ - 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 477

9  АУ - 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 558

10  АУ - 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 685

11  АУ - 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб. Не се предоставя от РЗИ - Пловдив
12  АУ - 881 Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 881

13  АУ - 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 882

14  АУ - 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в РИОСВ

15  АУ - 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ. - Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в РЗОК

16  АУ - 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1088

17  АУ - 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни останки/урна извън страната.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1089

18  АУ - 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1102

19  АУ - 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1336

20  АУ - 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1338

21  АУ - 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1349

22  АУ - 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1350

23  АУ - 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.

Информация за предоставяне на услугата

Уведомление за откриване 1552

Уведомление за транспортно средство 1552

Уведомление за промяна 1552

24  АУ - 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1553

25  АУ - 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

26  АУ - 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление за разрешение 1660

Заявление за промяна 1660

Декларация 1660

27  АУ - 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1793

28  АУ - 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1795

29  АУ - 1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1796

30  АУ - 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1870

31  АУ - 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2133

32  АУ - 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2134

33  АУ - 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2155

Приемо-предавателен протокол 2155

34  АУ - 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2241

35  АУ - 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2961

36  АУ - 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление за регистрация 3041

Заявление за пререгистрация 3041

Декларация по чл.43 3041

37  АУ - 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 3047