Административни услуги

Тук ще намерите полезна информация, заявления и други документи свързани с административните услуги предлагани от РЗИ - Пловдив.

Електронни административни услуги към РЗИ - Пловдив, можете да заявите и чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Министерството на електронното управление (МЕУ) с включен Модул за електронно плащане (е-Плащане) – виртуален ПОС терминал.
 
Номер в регистъра на услугите Наименование на административната услуга Информация и документи
1  АУ - 2  Предоставяне на достъп до обществена информация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2 

2  АУ - 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 258

3  АУ - 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на   общи/подробни устройствени планове.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 259

4  АУ - 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в  експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 268

5  АУ - 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 341

6  АУ - 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 466

7  АУ - 467 Издаване на международен сертификат за имунизации.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 467

8  АУ - 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 477

9  АУ - 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 558

10  АУ - 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 685

11  АУ - 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб. Не се предоставя от РЗИ - Пловдив
12  АУ - 881 Изготвяне на протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлениението се подава в Министерството на здравеопазването (МЗ)

13  АУ - 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 882

14  АУ - 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в РИОСВ

15  АУ - 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ. - Удостоверение по чл. 81 от ЗЛЗ.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в РЗОК

16  АУ - 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1088

17  АУ - 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни останки/урна извън страната.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1089

18  АУ - 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1102

19  АУ - 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1336

20  АУ - 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1338

21  АУ - 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1349

22  АУ - 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1350

23  АУ - 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.

Информация за предоставяне на услугата

Уведомление за откриване 1552

Уведомление за транспортно средство 1552

Уведомление за промяна 1552

24  АУ - 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1553

25  АУ - 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Информация за предоставяне на услугата

Заявлението се подава в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

26  АУ - 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление за разрешение 1660

Заявление за промяна 1660

Декларация 1660

27  АУ - 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1793

28  АУ - 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1795

29  АУ - 1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1796

30  АУ - 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 1870

31  АУ - 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2133

32  АУ - 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2134

33  АУ - 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2155

Приемо-предавателен протокол 2155

34  АУ - 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2241

35  АУ - 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 2961

36  АУ - 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Информация за предоставяне на услугата 

Описание на процедурата

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

Образец на заявление по адм. услуга 1335

Образец на заявление по адм. услуга 1659

Образец на заявление по адм. услуга 465

Заявленията могат да се изтеглят от официалната страница на ИАМН.

Декларация по чл.43 3041

37  АУ - 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум.

Информация за предоставяне на услугата

Заявление 3047