Регионалните картотеки на медицинската експертиза

РКМЕ (регионалните картотеки на медицинската експертиза) са структурни звена на Регионалната здравна инспекция съгласно чл. 108, ал. 2 от Закона за здравето.

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от РКМЕ. Устройството и организация на работа на органите на медицинската експертиза по чл. 103 от Закона за здравето и на РКМЕ се определят с правилник на Министерски съвет.

Гражданите, които искат да подадат документи, свързани с експертиза на временната и трайна неработоспособност, могат да посетят РКМЕ в сградата на РЗИ - Пловдив, намираща се на следният адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ №1 (Южен вход).

Телефон за контакт: +359 32 633 177.

Условия за явяване на ТЕЛК:

 • Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец на място в РКМЕ, или чрез лицензиран пощенски оператор за:
  1. Освидетелстване;
  2. Редовно преосвидетелстване;
  3. Преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
  4. Предсрочно преосвидетелстване за влошено, или подобрено състояние;
  5. Преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове;
 • Лицата подават заявление-декларацията в РКМЕ, придружено от направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК, както и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние /епикризи, консултации, изследвания/, извършени през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.;
 • В медицинските документи, включително в резултатите от направените медицински изследвания и консултации, въз основа на които се извършва медицинската експертиза, се посочват датата, на която са съставени, имената, уникалният идентификационен номер (УИН)/личният професионален код (ЛПК) на лицето (ако има такъв), което е извършило изследването/консултацията, наименованието и адресът на лечебното заведение, в което са извършени.

Забележка: В случаите, когато трайно намалената работоспособност не е предшествана от временна неработоспособност се представя медицинско направление от личния лекар вместо Протокол от ЛКК.

За информация относно адрес, телефон и email-адрес на ТЕЛК съставите натистнете тук.