НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021-2025

  1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА
    Хроничните незаразни болести (ХНБ) са главна причина за умиранията и инвалидността в света. По данни на СЗО те са причина за смъртта на 41 милиона души годишно, което съставлява 71% от всички смъртни случаи1. Прогнозите за честотата и тежестта на ХНБ сочат негативна тенденция към нарастване, като се очаква техният брой да достигне 50 милиона, поставяйки под въпрос изпълнението на Целите за устойчиво развитие и предварително заложените цели за относително редуциране на преждевременната смъртност от ХНБ с 25% до 2025 година.
    Към групата на хроничните незаразни болести СЗО включва основно болестите на органите на кръвообращението, злокачествените новообразувания, хроничната обструктивна белодробна болест, диабета, психичните болести, болестите на мускулно-скелетната система и травмите, като особено внимание се отделя на първите четири групи болести, с които се свързват 80% от случаите на преждевременна смърт.
    Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина в структурата на умиранията от ХНБ (приблизително 18 милиона души годишно), следвани от онкологичните заболявания (9 милиона), болестите на респираторната система (почти 4 милиона) и диабета (приблизително 2 милиона).
    Няколко десетилетия вече се полагат системни усилия за контрол на епидемията....

 

Повече информация може да намерите на следния линк: 

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=27320