Aнтикорупционни правила

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

 

гр. Пловдив      ул. “Перущица” 1     телефон:  649 000     факс:  643 438     e-mail:rzipd@plov.net  

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

 В РЗИ  - ПЛОВДИВ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането -пряко или косвено на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава."

Чл.2. В обхвата на тези процедури се включват и действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК.

Чл.3. Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за констатирани действия или бездействия по предходния член и никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си.

Чл.4. Регионална здравна инспекция - Пловдив  си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на инспекцията.

 

II. ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

 

                     1. Идентифициране на корупционни практики и рискове – съгласно таблица № 1, неразделна част от настоящите правила и процедури.

                 2. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в РЗИ - Пловдив чрез единната система за документооборота и поставената пощенска кутия за сигнали за корупция.

                  3. Процедура за работа със сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК.

                  4. Процедура за регистриране и докладване на нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ – Пловдив.

                  5. Процедури за проверка на изпълнение на задължението за деклариране на имотното състояние и за установяване, разкриване и за избягване на конфликт на интереси на служителите и анализ на подадените декларации, съгласно чл. 29 от ЗДСл.

                  6. Процедури и линии за докладване при откриване на грешки, нередности и неправилна употреба, измами и злоупотреби.

                   7. Правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

 

 

IIIПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ  В  РЗИ - ПЛОВДИВ  ЧРЕЗ  ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА  И  ПОСТАВЕНАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 

РАЗДЕЛ I

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ В РЗИ - ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА

 

Чл.5.(1) Служителите от Звеното за административно обслужване обработват входящата документация на инспекцията по ред, определен в Инструкцията  за документооборота, деловодната дейност и текущото съхранение в РЗИ - Пловдив, като всички сигнали, съдържащи достатъчно данни за наличие на корупционни прояви, се входират от служителите на ЗАО в Единна информационна система за документооборота, като не се посочва името на подателя.

(2)      В случай, че във входящата документация се намерят сигнали по ал. 1, служителите от  ЗАО задължително насочват преписките към Директора на РЗИ.

(3)         При констатиране, че постъпилият сигнал не е в правомощията на РЗИ да разгледа въпроса, същият се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

(4)              При констатиране, че предметът на сигнала е от компетентността на инспекцията директорът на РЗИ с резолюция възлага писмен отговор на комисията, която разглежда сигналите за корупция.

(5)              При констатиране, че сигналът съдържа данни за корупционни прояви на служители в лечебни заведения или други структури – ВРБК към МЗ (в т.ч. и РЗИ), същият се внася при директора на РЗИ, който уведомява за товаМинистерство на здравеопазването.

Чл.6.(1) Разглеждането на сигналите за корупция се извършва от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ за всеки отделен случай.

(2) Комисията се състои минимум от 5 служители на РЗИ, единият от които задължително с юридическо образование и непосредственият или контролиращият ръководител на лицето срещу, което е подадено сигнала.

(3) Комисията, която разглежда сигналите за корупцияотговаря за осъществяването на обратна връзка с подателите на сигнала.

Чл.7.(1) Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция.

(2)След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, който се подписва от членовете на комисията.

Чл.8(1)Комисията за разглеждане на сигналите в рамките на определения срок изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на Директора на РЗИ.

(2)При необходимост срокът за извършване на проверка и изготвяне на доклада може да бъде удължен след мотивирано искане от комисията, но с не повече от 1 месец.

Чл.9.(1)Директорът на РЗИ се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от предаването му с мотивирано решение.

(2) Решенията по сигналите се вземат, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

(3)Копие от решенията на Директора на РЗИ се изпращат до подателите на сигналите с обратна разписка.

(4) При извършване на проверка по сигнала, на лицето, срещу чийто действие или бездействие е насочен, не се съобщава името на подателя.

(5) При данни за извършено престъпление се уведомява съответният прокурор.

 

 

 

РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ В РЗИ ЧРЕЗ ПОСТАВЕНАТА  ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 

Чл.10. Директорът на РЗИ - Пловдив, със заповед определя комисия, която да отваря пощенската кутия за сигнали за корупция.

Чл.11.(1) Пощенската кутия на РЗИ  се отваря в присъствието на членовете на комисията един  път в седмицата. При отварянето на пощенската кутия трябва да присъстват повече от половината членове на комисията по чл. 10.

(2)     Ключът за пощенската кутия се съхранява от лицата и по реда, определени в заповедта за определяне състава на комисията.

(3)     Комисията изготвя протокол за броя на получените сигнали,  при всяко отваряне на пощенската кутия, който се подписва от всички присъствали членове на комисията.

(4)     След изготвянето на протокол, сигналите се предават незабавно за регистриране в деловодството.

(5)     Сигналите, получени в пощенската кутия се регистрират от служителите на ЗАО в Единна информационна система за документооборота, като не се посочва името на подателя. По анонимни сигнали не се образува производство.

(6)     В деня на регистриране съответния служител от ЗАО предоставя сигналите на директора  на РЗИ-Пловдив.

Чл.12.(1) Сигналите се разглеждат от назначена със заповед на директора комисия в 1- месечен срок, след датата на регистрирането им.

(2)                   При необходимост срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 1 месец.

(3)    Решенията по сигналите се изготвят от  комисията  и се подписват от директора или от Зам. директора на РЗИ.

(4)    Решенията по сигналите се вземат, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

(5)    При извършване на проверка по сигнала, на лицето, срещу чийто действие или бездействие е насочен, не се съобщава името на подателя.

(6)    При данни за извършено престъпление се уведомява съответният прокурор.

Чл.13. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и/ или други разпоредби на приложимите съответно нормативни актове.

Чл. 14. За устно подадени на място в РЗИ сигнали и тези по телефона се попълва протокол от длъжностното лице, приело сигнала след което същият се регистрира в ЗАО по общия ред.

 

 

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ, ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ ЗА ДРУГИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В СЪОТВЕТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, С КОИТО СЕ ЗАСЯГАТ ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА ИЛИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ НА ДРУГИ ЛИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 107, АЛ. 4 ОТ АПК.

 

Чл.14.(1) Сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица се разглеждат по реда и условията на Дял II, Глава VIII от АПК, Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции  и Инструкцията  за документооборота, деловодната дейност и текущо съхранение в РЗИ.

(2)    Директорът на РЗИ възлага разглеждането на сигналите по компетентност, на определени от него служители на инспекцията, съгласно естеството на съдържанието и необходимата компетентност.

(3)    Решението по сигналите се взема от директора на РЗИ, след като се изясни случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите страни.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В  РЗИ

 

Чл.15.(1) Директорът на РЗИ  утвърждава Етичен кодекс на служителите в РЗИ.

    (2) Служителите в РЗИ осъществяват дейността си при стриктно спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите  в РЗИ.

Чл.16. Нарушенията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ са основания за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл.17.(1) Нарушенията по предходния член се докладват от служител на прекия ръководител.

(2)Прекият  ръководител уведомява съответния си висшестоящ ръководител.

(3)Директорът на съответната дирекция изготвя доклад до Директора на РЗИ, в който описва конкретното нарушение, всички факти и обстоятелства, които го подкрепят или отхвърлят, както и предложение относно ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния служител.

                Чл. 18 Налагането на наказания за нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ- Пловдив  се извършва по реда на глава I и II от настоящите правила.

 

 

                                                           РАЗДЕЛ V

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И  АНАЛИЗ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 29 ОТ ЗДСл.

 

Чл.19. В РЗИ се осъществява контрол по изпълнението на задълженията на държавните служители за деклариране на имотното състояние по чл.29 от ЗДСл. и наличието/липсата на конфликт на интереси при изпълнение на служебните задължения.

Чл.20.(1)  При встъпването си в длъжност държавния служител е длъжен да декларира своето  имотно състояние пред органа по назначаването.

(2) Всяка година до 30-ти април държавния служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, основание за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил.

 

Чл.21 Декларирането по чл.20, ал.2 се извършва по утвърден образец.

 

РАЗДЕЛ VI

ПРОЦЕДУРИ И ЛИНИИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ.

 

 

Чл.22.(1) Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе или да промени решение на създател или потребител на информация.

(2) "Явната" или съществената грешка предполагат определена степен на неспазване на нормативни разпоредби, така че да съществува реална възможност взетото решение да е последица от очевидна грешка в преценката.

Чл.23.(1) Който установи писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предприеме необходимото за поправянето й.

 

 

 

(2) Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел да насърчат свободното докладване на грешки за изясняване на проблемите с оглед избягване на неблагоприятен изход и да дадат гаранция, че никой няма да бъде наказан за докладване на грешка или за сътрудничество при поправянето й.

Чл.24.(1) Процедурите, редът за поправянето на грешки и линиите на докладване са следните:

а)        Грешките по ал. 2 на предходния член се поправят чрез внасяне на съответната корекция в текста и парафиране на корекцията по съответния начин, или

б)        Съставяне на нов документ с изложение на допуснатата грешка и извършената корекция. В този случай парафиралият новият документ ръководител уведомява своя пряк ръководител за извършената корекция и мотивите за избрания начин на корекция.

(2) Поправянето на съществени грешки се извършва по реда на изготвяне на сгрешения документ и се състои в изготвянето на изцяло поправен текст на целия документ. В този случай задължително се уведомяват съответно всички преки ръководители.

Чл.25. Под "нередност" се разбира всяко нарушение, като резултат от действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на бюджета на РЗИ и бюджета на Министерството на здравеопазването чрез извършване на неоправдан разход.

Чл.26.(1) Когато съществува възможност за „неправилна употреба" или такава може да се предвиди, активите на РЗИ трябва да се защитят физически така, че тази възможност да се предотврати, а ако това не е изпълнимо, по подходящ начин да се посочи, че съответните активи не трябва да се използват по този начин.

(2) Поради физическите им характеристики самостоятелните персонални компютри и техните устройства за съхраняване на информация са уязвими към кражба, физическа повреда, непозволен достъп или неправилна употреба и е необходимо да бъдат физически защитени посредством заключване, закрепяне, въвеждане на подходящи процедури при пътуване с преносим компютър, шифриране (криптиране) на основни файлове и др. подобни.

Чл.27. „Злоупотреба" по смисъла на тези правила е:

а) Злоупотреба с власт - злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ, или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

б) Злоупотреба със служебно положение - изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции с цел получаване на неследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

в)   Злоупотреба с влияние - използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

г) Злоупотреба с информация - разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

д) Злоупотреба с доверие - когато служител действа съзнателно против интересите на РЗИ и уронва престижа на институцията;

е) Злоупотреба с право - упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

ж)  Злоупотреба с имущество - умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице, в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

Чл. 28 (1) "Измама" е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, които са натоварени с общо управление, служители или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

(2) Под „измама" следва да се разбира умишлено действие, свързано с:

а) Изпращането или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано използване на средства от бюджета на РЗИ и бюджета на Министерството на здравеопазването;

б) Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по подточка а);

в)  Разходване на средствата по подточка а) за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

Чл. 29. Всеки служител на РЗИ е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:

а)   Определянето на подходящото ниво е въпрос на професионална преценка, която се влияе от фактори, като характер, величина и честота на неточностите, отклоненията и несъответствията или съмненията за измама;

б)       Подходящото ниво на докладване е поне едно ниво над това, заемано от лицата, които изглежда че имат връзка с неточностите, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;

в)       Независимо от нивата на докладване по предходните точки, служителят има право да уведоми за констатираните неточности, отклонения и несъответствия Директорът на РЗИ и/или Главния секретар на РЗИ;

г)         В случай, че служителят има съмнения относно почтеността или честността на лицата по предходните точки, той може да потърси правен съвет, за да предприеме други последващи действия, включително и уведомяване на органите на досъдебното и съдебното производство.

Чл. 30. Лицата по предходния член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето, подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

Чл. 31. Забранено е санкционирането по какъвто и да е начин и предприемането на действия за дисциплинарно наказване на служител само заради подаден от него сигнал.

 

РАЗДЕЛ VII

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

 

       Чл.32. (1) Тези правила регламентират условията и реда в РЗИ за защита на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси на служители на РЗИ.

     Чл.33. Лице, което е подало сигнал в РЗИ, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси не може да бъде преследвано за това.

     Чл.34. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията до отпадане на необходимостта от това.

                 (2) Задължения, за предприемане на конкретни действия, по предходната алинея имат всички служители в администрацията на РЗИ, чиито служебни задължения пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

      Чл.35. Със защитата предвидена в тези вътрешни правила се ползват и служители на РЗИ, подали сигнали за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

      Чл.36. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпване, регистриране, движение, разпределяне, разглеждане, препращане и произнасяне по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в РЗИ спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и в Етичния кодекс на служителите в РЗИ.

      Чл.37. (I) Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се осъществява чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, и е насочена към:

     - неразкриване самоличността на лицето подало съответния сигнал;

    - неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при извършване на проверката;

     - неразкриване на обстоятелствата и твърденията изложени в сигнала;

    - неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;

       - опазване на всички писмени документи, представени/изготвени при и /или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

(2) Контролът по предходната алинея се осъществява от прекия ръководител на служителя, който има достъп до сигнала, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, по повод неговото постъпване, регистриране, движение, разпределяне, разглеждане, препращане или във връзка с произнасянето по него.

         Чл.38. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпване, регистриране, движение, разпределяне, разглеждане, препращане и произнасяне по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси са:

-          създаване на специален ред и условия за подаване и регистриране на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси - наличие на достатъчно канали за тяхното подаване и нарочен регистър за тяхното регистриране;

-          своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите на РЗИ, имащи служебни задължения/правомощия за това;

-          вменяване на конкретни задължения и/или правомощия на отделни служители на РЗИ, ангажирани пряко или косвено при реализирането на процесите, свързани със събирането, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;

-          осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по предходните точки, от страна на преките ръководители на съответните служители.

         Чл.39. (1) Служител, срещу който е подаден сигнал няма право на достъп до информацията и документите, свързани със сигнала.

                           (2) Контролът по спазване на предходната алинея се извършва от прекия ръководител на служителя, който в рамките на работния ден, в който е постъпил сигнала го предоставя на Директора на РЗИ в едно с всички документи, свързани с него.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тези правила се приемат в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията , Антикорупционни процедури, утвърдени от Министъра на здравеопазването, План за действие по Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и влизат в сила от датата на утвърждаването им от директора на РЗИ .

      § 2. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 589/04.07.2016 год. на директора на РЗИ-Пловдив