Формуляри и бланки

#

Аптеки:

1

Декларация по Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

2

Заявление за жълти и зелени рецепти

3

Заявление за прекратяване на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5

4

Заявление за разрешение на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5

5

Заявление за регистрация на дрогерия

6

Заявление за специални формуляри

7

Заявление за становище за унищожаване на лекарства

8

Тримесечен отчет аптеки - таблица

 


#

Ваксини:

1

Заявка за ваксини

2

Заявление за международен сертификат за имунизации

3

Заявление за свидетелство за имунизационно състояние

4

Сведение за извършени имунизации

 


#

Лабораторни изследвания:

1

Заявление за извършване на лабораторни изследвания

2

Обхват на лабораторните дейности

3

Ценоразпис съгласно Тарифа за таксите

4

Анкетен лист за лабораторни изследвания

 


#

Лечебни заведения:

1

Декларация за втори лекар

2

Заличаване на ЛЗИБП

3

Заявка за микробиологичен анализ

4

Заявление за опасни отпадъци 1795

5

Предложение ЛКК

6

Предложение ЛКК промяна

7

Заповед за ЛКК в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и университетските болници - Приложение 4

8

Заповед за определяне на ТЕЛК. Приложение №5 към чл. 10, ал. 3

9

Заявление-декларация за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК

10

Становище класификация отпадъци

11

Заявление по чл. 39 и чл.40 от ЗЛЗ

12

Заявление по чл. 43 от ЗЛЗ

13

Декларация по чл. 43 от ЗЛЗ

14

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦПЗ

15

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за КОЦ

16

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦКВЗ

17

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЛЗБП

18

Заявление болници по чл. 50 от ЗЛЗ

19

Декларация по чл. 50 от ЗЛЗ

20

Хигиенно заключение отпадъци

 


#

ООП:

1

Заявление за възстановяване експлоатацията на обект 1338

2

Заявление за заличаване на регистрация на бут. мин.води 258

3

Заявление за заличаване регистрацията на ООП 882

4

Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмично учебно разписание 1350

5

Заявление за измерване радиационни парамeтри

6

Заявление за провеждане на медицинско наблюдение на работещ в среда на ЙЛ

7

Заявление за ПУП, проект, прием. комисия

8

Заявление за разрешаване на пренасяне на покойници 1089

9

Заявление за регистрация обект за производство на бутилирани води 466

10

Заявление за резрешително за разрушаване на азбест 1553

11

Заявление за становище за обект с ИЙЛ, спрян от експлоатация

12

Заявление проектна документация 2961

13

Заявление шум 3047

14

Уведомление за откриване на ООП 1552

15

Уведомление за откриване на ООП транспортно средство 1552

16

Уведомление за промяна в обстоятелствата ООП 1552

 


#

Други:

1

Заявление достъп до обществена информация

2

Заявление за заверен препис на документ 477

3

Заявление за заличаване на лица, практикуващи неконвенционални методи

4

Заявление за здравни книжки

5

Заявление за правоспособност по ДДД

6

Заявление за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи

7

Образец на книга за посещения при регистрация на неконвенционални практики

8

Образец на информирано съгласие за неконвенционални практики

9

Заявление УП 3

10

Заявление УП 2