Фактори за жизнената среда

 

По смисъла на т. 12 от допълнителните  разпоредби на Закона за здравето  

"Факторите на жизнената среда" са:

  • води, предназначени за питейно-битови нужди;
  • води, предназначени за къпане;
  • минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
  • шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
  • йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
  • нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
  • химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
  • курортни ресурси;
  • въздух.

       ДОКЛАДИ