Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на РЗИ - Пловдив, съгласно ЗДОИ, както и форматите, в които е достъпна.

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на директора, зам. директора, главен секретар, дирекциите и отделите на РЗИ - Пловдив, данни за организацията, функциите и отговорностите на инспекцията.

Структура

html
2.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на директора на РЗИ - Пловдив и текстовете на издадените от него общи административни актове

Издадени от директора на РЗИ - Пловдив административни актове

pdf

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ - Пловдив

Нормативни документи

Регистри и информационни база данни, използвани от РЗИ – Пловдив

html, pdf

4.

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в РЗИ - Пловдив, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Данни за ЦАО

 

html

5.

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

Административно обслужване

pdf, docx

6,

Планове, програми и отчети за дейността на РЗИ - Пловдив

Планове и отчети

Програми

pdf, html

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на РЗИ - Пловдив

Бюджет и финансови отчети

pdf

8.

Информация за провеждани от РЗИ - Пловдив обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача на РЗИ - Пловдив в ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП

html

9.

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация

Вътрешни правила

Разходи по предоставяне на обществена информация

Процедура по предоставяне нa достъп до обществена информация

pdf, html

10.

Обявления за конкурси за държавни служители

Конкурси

pdf

11.

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации на служителите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 

pdf

12.

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Информация класифицирана като "служебна тайна"

pdf

13.

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

 

14.

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

html

15.

Друга информация, определена със закон

На интернет страницата на РЗИ - Пловдив

https://rzipd.com/

html
16.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор

Годишни отчети

pdf
17.

Ред за достъп до публичните регистри

Ред за достъп до публичните регистри

html

Профилът на РЗИ - Пловдив в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България е https://data.egov.bg/organisation/profile/0c23c816-a4e4-4840-b97a-b93da38bab47