Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

за сферата на дейност на РЗИ - Пловдив и форматите, в които е достъпна

(основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация)

Описание на информационните ресурси, използвани от РЗИ-Пловдив

 (основание чл.15, ал.1, т.3 от Закона за достъп до обществена информация)

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощия и функциите на директора на РЗИ-Пловдив, данни за администрацията -  структура, функции, отговорности, вътрешни нормативни документи, правила, процедури.

Структура

директор на рзи пловдив

Eтичен кодекс

Харта

HTML,DOC и PDF

2.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ-Пловдив

 

 

HTML,DOC и PDF

3.

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Пловдив

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Вътрешни правила за организация на обслужване

Инструкция (файл)

 

HTML,DOC и PDF

4.

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Пловдив, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

Достъп-до-информация

 

DOC

5.

Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на РЗИ- Пловдив

 

HTML,DOC и PDF

6.

Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки в „Профил на купувача”

Профил на купувача

HTML,DOC и PDF

7.

Информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във връзка с неговото прилагане, за правото на достъп до обществена информация, реда и условията на предоставяне на информация, вътрешни правила за ДОИ и за повторно предоставяне на информация, годишни отчети, бланки-образци, информация за разходите, реда за достъп до публичните регистри и др.

Достъп до информация

 

HTML,DOC и PDF

8.

Конкурси за държавни служители

Публикации

Конкурси

HTML, DOC и RTF

9.

Антикорупция

Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Антикорупционен план

XLS, DOCиPDF

10.

Информация, предоставяна повече от три пъти, по реда на глава трета от ЗДОИ –чл.15, ал.1, т.16

Няма

 

11.

Административни услуги, в т.ч. ел. услуги

Е-услуги

Административни услуги

HTML и DOC

12

Образци на формуляри за всички дирекции в РЗИ - Пловдив

дирекция-апсфо

DOC

13.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

 

13.1.

Регистър на обектите с обществено предназначение

Обекти с Обществено предназначение

XLS

13.2.

Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Регистър натурални и минерални води

 

XLS

13.3.

Регистър лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

 

XLS

13.4.

Регистър на дрогериите

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия

 

XLS

13.5.

Регистър по Наредба №5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Пловдив

Регистър

 

XLS

13.6.

Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър

XLS

Профил на РЗИ-Пловдив в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България https://opendata.government.bg/organization/rzi-plovdiv