Разходи по предоставяне на обществена информация

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

 

Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

  1. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
   • дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
   • CD – 1 брой – 0,50 лв.;
   • DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
   • разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
   • ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
   • факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
   • видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
   • аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
   • писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
  2. Стойностите по т. I не включват ДДС.
  3. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков