Достъп до информация

Директорът на РЗИ - гр. Пловдив, като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.  3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

 

Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ.  За целта, той регламентира както  задължените  субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за предоставяне или отказване на такъв.

 

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор от регионална здравна инспекция – пловдив по реда назакона за достъп до обществена информация

 

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

 

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация:

 

Дирекция „Административно-правно, финансовои стопанско обслужване“

гр. Пловдив    ул. “Перущица” 1     тел.  +359 32 649 000   факс:  +359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg

Приемно време: всеки работен ден от 08:30 до 17:00

Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма. Съгласно чл. 14 от ЗДОИ, органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

  • Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
  • Опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
  • Следва да бъде изготвена и предоставена по силата на закон.