КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

На основание чл.91 от Кодекса на труда;  чл. 7, ал.2 от Устройствен правилник на РЗИ и Заповед  № 259/15.03.2016 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР  НА РЗИ ПЛОВДИВ

Изисквания към кандидатите:Да притежават образователно -квалификационна степен магистър по медицина , призната медицинска специалност и квалификация по здравен мениджмънт; професионален опит – не по малко от 7 години;да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават стратегическа и управленска компетентност.

В срок от  1/ един/ месец от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от дипломи за завършено висше образование, призната специалност и квалификация за здравен мениджмънт, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1