КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ" И КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

На основание чл.10 а  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  № 322/28.03.2016 г. и Зап.№323/28.03.2016 г.

 

РЗИ гр. Пловдив

 

О Б Я В Я В А:

1.Конкурс за длъжност „Счетоводител“  в  Дирекция “АПФСО"

Изисквания към кандидатите :

Минимални :Да притежават образователно -квалификационна степен ”професионален бакалавър по ....”  ;да  притежават V младши ранг , ако е работил на служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” със  специалност „Счетоводство и контрол“, да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    420,00 лв.

Области на дейност: Бюджетно счетоводство

2. Конкурс за длъжност Младши експерт в отдел “ЗИ”, Дирекция “МД”

Изисквания към кандидатите :

Минимални: Да притежават образователно-квалификационна степен ” професионален бакалавър по ....”, да притежава V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение .

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” в професионална област Математика и/или Информатика ,  да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

Минимална работна заплата:    420,00 лв.

Области на дейност: Обработка и анализ на финансово-икономическа и медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравни заведения

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  дирекция „АПФСО“  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1