КОНСТАТИРАНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ГРАД ПЪРВОМАЙ, СЕЛО ГРАДИНА, СЕЛО КРУШЕВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ

КОНСТАТИРАНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –

ГРАД ПЪРВОМАЙ, СЕЛО ГРАДИНА, СЕЛО КРУШЕВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ

 

   На 07.12.2023 г. е извършено пробонабиране по държавен здравен контрол от РЗИ - Пловдив на питейна вода от централното водоснабдяване на гр. Първомай, с. Крушево и с. Градина, както следва:

     - гр. Първомай, община Първомай, пунктове на пробовземане - чешма в канцеларията на „ВиК“ и чешма в частен дом, кв. „Дебър“, ул. „Княз Борис“ № 102;

     - с. Градина, община Първомай, пункт на пробовземане -  обществена чешма до църквата, ул. „Иван Вазов“;

     - с. Крушево, община Първомай, пункт на пробовземане – чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 32.

      Видно от Протоколи от изпитване с № ЗК-ВП-173/08.12.2023 г., № ЗК-ВП-174/08.12.2023 г., № ЗК-ВП-175/08.12.2023 г., № ЗК-ВП-176/08.12.2023 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ - Пловдив е установено несъответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, както следва:

 - Регистриран е резултат по показател естествен уран - 35,07 ± 0,03 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/ l в гр. Първомай, чешма в канцеларията на „ВиК“;

- Регистриран е резултат по показател естествен уран- 33,53 ± 0,03 µg/ l, при - определена максимална стойност 30 µg/ l в гр. Първомай, чешма в частен дом, кв. „Дебър“, ул. „Княз Борис“ № 102;

- Регистриран е резултат по показател естествен уран  - 35,20 ± 0,03 µg/ l, при определена максимална стойност 30 µg/ l в с. Градина, обществена чешма до църквата, ул. „Иван Вазов“;

- Регистриран е резултат по показател естествен уран - 37,56± 0,03 µg/ l, при определена максимална стойност 30 µg/ l. в с. Крушево, чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 32.

 

   На 07.12.2023 г. е извършено пробонабиране по държавен здравен контрол от РЗИ - Пловдив на питейна вода от централното водоснабдяване на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив, както следва:

  • с. Болярино, община Раковски, пункт на пробовземане чешма в частен дом, ул. „4-та“ № 14;
  • с. Болярино, община Раковски, пункт на пробовземане чешма в частен дом, ул. „27-ма“ № 3.

   Видно от Протокол № ЗК-ВП-178 от 08.12.2023 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ - Пловдив от извършен анализ на питейната вода на село Болярино е регистриран резултат за естествен уран – 32,50 ± 0,03 µg/l, при определена максимална стойност - 30 µg/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

   Видно от Протокол № ЗК-ВП-177 от 08.12.2023 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив от извършен анализ на питейната вода на село Болярино е регистриран резултат за естествен уран – 32,46 ± 0,03 µg/l при определена максимална стойност - 30 µg/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Водата в населеното място да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна.

Водата може да се използва за хигиенни цели.