Отклонение по показател естествен уран на питейната вода в с. Драгойново, община Първомай.

Отклонение по показател естествен уран на питейната вода в с. Драгойново, община Първомай.

 

            Във връзка с извършен мониторинг от водоснабдителната организиция е установена стойност на естествен уран в питейната вода от централното водоснабдяване на с. Драгойново, община Първомай - 0,0355 ± 0,0028 mg/l при определена максимална стойност - 0,03 mg/l, съгласно Наредба  № 9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            В тази връзка РЗИ – Пловдив уведомява, че водата в населеното място е ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна.

            Водата може да се използва за хигиенни цели.

Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            На интернет страницата на РЗИ - Пловдив в раздел „Здравна информация“, секция „Седмичен бюлетин“, „Мониторинг на питейната вода“ своевременно се публикуват резултатите от извършените лабораторни анализи за състоянието на качеството на питейната вода в обаст Пловдив.