Регионална здравна инспекция - Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-01-747/17.11.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

 

В Отдел Противо- епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1.Планира, организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности на определената със заповед на директора територия. 2.Координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и др. организации  по отношение на профилактиката и борбата със заразните болести (при необходимост).

3.Следи и анализира епидемичната обстановка, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичната ситуация (ежедневно).

4.Осъществява държавен здравен контрол в лечебните заведения за извънболнична помощ по реда на чл.19 от ЗЗ (планово)

5.Приема планове за профилактичните имунизации и реимунизации на подлежащите контингенти, приема отчети за тяхното изпълнение  (тримесечно,годишно) и изготвя тримесечен анализ на обхващаемостта с профилактични имунизации и реимунизации на подлежащите.

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 1 година
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши

 

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

Специфично изискване

Няма

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Специалност : здравен инспектор, инспектор по обществено здраве , управление на здравните грижи , опазване и контрол на общественото здраве ; здравен мениджмънт

 

 1. Минимален размер на основната заплата: 1000

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 • Интервю

 

 

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

 

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис, в срок до 28.11.2022 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, ул Перущица 1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на на информационно табло на входа на сградата..

 

Лице за контакт:

Петя Балева, телефон: 0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.