НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ: Информация относно качеството на питейната вода в с. Трилистник, с. Рогош и с. Скутаре, община Марица

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ:

Информация относно качеството на питейната вода в

 с. Трилистник, с. Рогош и с. Скутаре, община Марица

 

            Въз основа на извършените анализи на питейната вода на населените места от зона на водоснабдяване „Рогош“,  община Марица – с. Трилистник, с. Рогош и с. Скутаре, Ви уведомяваме, че лабораторните резултати от взетите проби показват съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Поради това забраната питейната вода от централното водоснабдяване на с. Трилистник да не се използва за пиене и приготвяне на храна се отменя.