КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и

Заповед №442/02.05.2017 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

Инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални :Да притежават образователно-квалификационна степен ” професионален бакалавър”, да притежават V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” в професионална област “санитарен инспектор”,”здравен инспектор” , “инспектор по обществено здраве” или фелдшер, да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, да притежават комуникативна компетентност;  деловитост , инициативност и умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    460,00 лв.

Области на дейност: Противоепидемичен контрол

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи професонален опит. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1