ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В Отдел Противо-епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести"

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-1080/13.12.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 

 

В Отдел Противо-епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Планира, организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности. Осъществява държавен здравен контрол в лечебните заведения. Участва в планиране, получаване, раздаване и отчитане на биопродукти в областта.

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 2 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши

 

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

Специфично изискване

Няма

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • професионална квалификация: магистър по медицина; магистър фармацевт

 

 1. Минимален размер на основната заплата: 1000

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 29.12.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив.

 

Лице за контакт:

Петя Балева, телефон: 0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.