КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-1016/26.11.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Инспектор

 

В Отдел Радиационен контрол, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършване на предварителен, систематичен и насочен здравен контрол, за спазването на здравните норми и изискванията за спазване на радиационната защита в обекти с обществено предназаначение с източници на йонизиращи лъчения.

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
 • Професионален опит – 0 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши

 

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

Специфично изискване-няма

Нормативен акт

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Професионалан квалификация: физик, машинен инженер, инспектор обществено здраве

 

 1. Минимален размер на основната заплата: 800

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 09.12.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, ул. Перущица № 1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на Информационно табло на входа на сградата.

 

Лице за контакт:

Мария  Галибарска, телефон: 032/646663, електронна поща: hr@rzipd.com.