КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и

Заповед  №   РД02-717/19.09.2017 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

1. Младши експерт в отдел “ЛИ”, Дирекция “ОЗ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални :Да притежават образователно-квалификационна степен ” професионален бакалавър”; да притежават V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” със специалност: :химия, инж. неорганични и електрохимични производства; инж. анализ и контрол на хранителните продукти; химик-органик; химия (компютърна, медицинска); химия-биология; химия-екология.

Минимална работна заплата:    460,00 лв.

Области на дейност: Качествено изпитване на продукти и стоки със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1.