КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

  На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-819/29.09.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив  

Регионална здравна инспекция - Пловдив

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР

В Отдел Държавен здравен контрол, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 Правоотношение: Служебно правоотношение

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Извършване на систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания, в обекти с обществено предназначение, на продукти,стоки и дейности със значение за здравето на населението.
 2.  Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
  • Професионален опит – 0 години
  • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 3. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • НЯМА
 4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
  • специалност: санитарен инспектор/инспектор по обществено здраве
 5. Минимален размер на основната заплата: 800,00 лв.
 6. Начин за провеждане на конкурса:
  • Тест
  • Интервю
 7. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома

       Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 11.10.2021 г. 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

       При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

       Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на информационно табло на входа на сградата.

Лице за контакт:

Петя Балева, телефон: +359 884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.

  

 


КОНКУРС ЗА РАБОТА