КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ МД

Главен инспектор в отдел “ОКМД”, Дирекция “МД"

Изисквания към кандидатите :

Минимални : Да притежават образователно-квалификационна степен ”  бакалавър”; професионален опит :2 години и/или да притежават IV младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “магистър” в професионална област: медицина и/или дентална медицина; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост , инициативност и умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    510,00 лв.

Области на дейност: Лечебни и здравни заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина и Закона за закрила на детето.

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1