КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ ОЗ

На основание чл.10 а. от ЗДСл и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД01-37/11.01.2019г. , Заповед №РД01-38/11.01.2019 г. и Заповед №РД01-39/11.01.2019 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

Младши  експерт  в отдел “Лабораторни изследвания”, Дирекция “ОЗ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални:Да притежават образователно -квалификационна степен ” професионален бакалавър ”, да притежават V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

 Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър ” в професионална област : биология, биотехнологична микробиология, молекулярна биология и биотехнология, биоинформатика, микробилогичен контрол и безопасност на храни ; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    590,00 лв.

Области на дейност: Санитарно- микробиологични изпитвания.

В срок от 10 дни от публикуване на обяватакандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи професионален опит. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1