КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед №   РД01-479/17.06.2019 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжностите:

Главен експерт в отдел “ЛИ”,  Дирекция “ОЗ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални : Да притежават образователно-квалификационна степен ”  бакалавър”; професионален опит 2 години и/или да притежават IV младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “бакалавър” в професионална област: физика; физика и химия; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост , инициативност и умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    605,00 лв.

Области на дейност: Измерване на факторите на жизнена среда със значение за здравето на човека- микроклимат, осветеност, шум, ЕМП, вибрации и др.

В срок от 14 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи професонален опит. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1