РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.12.2019 Г. – 31.12.2019 Г.

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

04.12.2019

с.Въгларово, област Хасково

 

 

0,017±0,001

 

12.12.2019

12.12.2019

с.Караджалово, област Пловдив

 

 

0,021±0,002

 

17.12.2019

12.12.2019

с.Бяла река, област Пловдив

 

 

0,015±0,001

 

17.12.2019

12.12.2019

с.Болярино, област Пловдив

 

 

0,020±0,002

 

17.12.2019

30.12.2019

с.Зелениково, област Пловдив

 

 

0,016±0,002

 

06.01.2020

30.12.2019

с.Зелениково, област Пловдив

 

 

0,014±0,001

 

06.01.2020

 

 

 

 

       Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.