РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 20.02.2020 Г.

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

27.01.2020

кв. Прослав, град Пловдив

0,082±0,008

0,36±0,04

0,0032±0,0003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Коматево, град Пловдив

0,060±0,006

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Кючук Париж, град Пловдив

0,092±0,009

0,064±0,006

0,0036±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

„Понеделник пазар”, град Пловдив

0,10±0,01

0,068±0,007

0,0040±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

ж.к. Тракия, град Пловдив

0,090±0,009

0,20±0,02

0,0034±0,0003

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

кв. Гагарин, град Пловдив

0,096±0,009

0,18±0,02

0,0039±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Автогара „Север”, град Пловдив

0,097±0,009

0,37±0,04

0,0038±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Бул. „България”, град Пловдив

0,094±0,009

0,29±0,03

0,0042±0,0004

˂0,1

20.02.2020

27.01.2020

Бул.”Шести Септември”, град Пловдив

0,086±0,009

0,26±0,03

0,0030±0,0003

˂0,1

20.02.2020

             
             
 

       

       Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

       **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

       ***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

    ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.