ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19 КЪМ 28.02.2020 Г.

За целите на надзора на COVID-19 (Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

         I. Случай със съмнение за нов коронавирус, изискващ лабораторно изследване (Възможен случай):

Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено дишане), изискващи или не хоспитализация

И

' В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии»

  • близък контакт с вероятен или потвърден случай на СОVID-19

ИЛИ

  • анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на СОVID-19.

Близкият контакт се определя като:

  • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
  • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
  • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за > 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
  • здравен работник или друго лице, полагащ Директни грижи за пациент с COVID- 19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
  • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или неговото преместване/движение сочи за по-голяма експозиция; за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на оплаквания.

* Области с настоящо предаване на COVID-19

Континент

Държава / Територия / Област

Азия

континентален Китай (всички провинции)

Европа

Италия

 

        II. Вероятен случай:

Съмнителен случай, за който тестването за COVID-19 е неубедително или тестването за коронавируси е с положителен резултат.

       III. Потвърден случай:

Случай с лабораторно потвърдена инфекция за COVID-19, независимо от клиничните симптоми.

       IV. Критерии за първоначално изследване за COVID-19.'

Навременното лабораторно потвърждаване на случаите е необходимо за осигуряване на бързо и ефективно издирване на контактните, прилагане на противоепидемични мерки и мерки за контрол на инфекциите, съгласно националните препоръки и събиране на необходимата епидемиологична и клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на критериите за съмнителен случай, трябва да бъде изследвано за COVID-19, като част от активното проучване на случаи. Лабораторното изследване трябва да започне незабавно.

         V. Видове материали за изследване.

Трябва да се има предвид бързото пробонабиране на следните материали (когато е възможно, трябва да се съберат проби и от горната и от долната част на дихателните пътища): Проби от долни дихателни пътища:

бронхоалвеоларен лаваж;

ендотрахиален аспират;

храчка

Проби от горни дихателни пътища:

            назофарингеален секрет;

            орофариенгеален секрет;

            назофарингеален аспират или назална промивка

Пробонабирането следва да се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за недопускане възникването на вътреболнични инфекции.