ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЛОВДИВ


д-р Мариана Паунова Наумова-Щърбова

тел.: +359 32 649 000

Факс: +359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg

Правомощия на Зам.-Директора на РЗИ – Пловдив:

  1. Отговаря за риск – регистъра воден от РЗИ – Пловдив.
  2. Контролира и отговаря за изготвянето на седмичните отчети на специализираните дирекции, както и за тримесечните, шестмесечните и годишните отчети за дейността на инспекцията.
  3. Организира и контролира изготвянето на годишните планове на РЗИ – Пловдив.
  4. Осъществява контрол за съответствие между подадените заявления за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица от РЗИ – Пловдив, дължимите за предоставянето им такси, ако са предвидени в съответната тарифа, тяхното своевременно постъпване и отразяване в дирекция АПФСО и предоставянето на заявителя на исканата услуга.
  5. Контролира и отговаря за поддържането на интернет страницата на РЗИ – Пловдив в актуално състояние и в съответствие с изискванията за публикуване на актуална обществена информация, съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация