ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ - ПЛОВДИВ

 

 

тел.: +359 

тел.: +359 

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg

Правомощия на Главния секретар на РЗИ – Пловдив:

 1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;
 2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
 3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;
 4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
 6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;
 7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
 8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;
 9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;
 10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;
 11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
 12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;
 13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, вписването в Регистъра на услугите на предоставяните от регионалната здравна инспекция административни услуги, настъпилите промени в тях или заличаването им;
 14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.