Отдел „Радиационен Контрол"

 

Началник отдел: инж. физ. Иванка Къева

тел.: +359 32 644 477;  +359 884 810 426   

тел.: +359 32 644 180;  +359 886 404 701

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Радиационен контрол”:

  1. Извършва систематичен и насочен държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Смолян и Хасково;
  2. Извършва контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Смолян и Хасково;
  3. Осъществява контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;
  4. Извършва контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
  5. Извършва систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;
  6. Извършва контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;
  7. Извършва контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;
  8. Извършва анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;
  9. Създава и поддържа картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;
  10. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;
  11. Организира и съдейства провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;
  12. Участва в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;
  13. Оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения;
  14. Участва в държавните приемателни комисии на обектите с източници на йонизиращи лъчения, дава становище за готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подписва протокол обр. 16, когато строежът отговаря на изискванията за радиационна защита след измерване на радиационните фактори на средата при работно и неработно положение на източника на йонизиращо лъчение и установяване на съответствието им с нормативните актове.
  15. Участва в приемателни комисии, назначени от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за установяване на готовността на обект с източник на йонизиращо лъчение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
  16. Участва в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от първа, категория, използващи източници на йонизиращи лъчения;
  17. Участва в областните и общинските експертни съвети по устройство на територията при разглеждане на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти и проектни разработки на обекти с източници на йонизиращи лъчения, изразява становище за съответствието на проектната документация със здравните изисквания и изискванията за радиационна защита съгласно действащите нормативни изисквания;
  18. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене в обекти с обществено предназначение с източници на йонизиращи лъчения;
  19. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  20. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
  21. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон.
  22. Извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;
  23. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
  24. Организира функционирането на националните системи за мониторинг на факторите на жизнената среда, за които съгласно Закона за здравето като компетентен орган е определен министърът на здравеопазването;
  25. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
  26. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
  27. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
  28. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ – Пловдив.