Отдел „Радиационен Контрол"

 

Началник отдел: инж. физ. Иванка Къева

тел.: +359 32 644 477;  +359 884 810 426   

тел.: +359 32 644 180;  +359 886 404 701

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Радиационен контрол”:

 1. РЗИ - Пловдив извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Смолян и Хасково;
 2. извършва държавен здравен контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 3. осъществява контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;
 4. извършва контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
 5. извършва систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;
 6. извършва контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;
 7. извършва контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;
 8. извършва контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;
 9. извършва анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;
 10. създава и поддържа картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;
 11. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;
 12. организира и съдейства провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;
 13. участва в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;
 14. оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения.
 15. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 16. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 17. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 18. съставя актове за установяване на административни нарушения;
 19. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 20. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 21. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията за обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 22. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 23. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 24. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол;
 25. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата по радиологични показатели;
 26. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.