ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

 

Началник отдел: инж. Мария Иванова

тел.: +359 32 646 662;  +359 884 546 152

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето и здравно-техническа експертиза”:

 1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
 2. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 3. извършва оценка по изготвянето на седмичните учебни разписания;
 4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 5. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 6. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 7. съставя актове за установяване на административни нарушения;
 8. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 9. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 10. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
 11. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 12. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 13. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.
 14. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
 15. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
 16. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
 17. проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
 18. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
 19. проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
 20. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
 21. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 22. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
 23. осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
 24. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;
 25. извършва оценка на вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
 26. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.