ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

 

Началник отдел: инж. Мария Иванова

тел.: +359 32 646 662;  +359 884 546 152

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето и здравно-техническа експертиза”:

  1. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
  2. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, в предприятия за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
  3. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
  4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
  5. Извършва съгласуване на седмичните учебни разписания;
  6. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  7. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  8. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
  9. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
  10. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
  11. Участва в състава на експертните съвети по устройство на територията и на експертните екологични съвети към РИОСВ – Пловдив, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
  12. Участва в процедурите и вземането на решение по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като оценяват съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  13. Участва в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от първа, втора и трета категория, определени в чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
  14. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;.
  15. Въз основа на данните от националните системи за мониторинг извършва периодичен анализ и оценка за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението и дава предложения до компетентните органи за мерки, които да предприемат, за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
  16. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
  17. Участва в епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
  18. Проучва разпространението на рисковите поведенчески фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
  19. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
  20. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на незаразните болести;
  21. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
  22. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
  23. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
  24. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
  25. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
  26. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
  27. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ – Пловдив.