ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

 

Началник отдел: Марияна Янева

тел.: +359 32 644 180; +359 882 277 491

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Лабораторни изследвания”:

 

1. Извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

в) по искане на физически и юридически лица;

2. Участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;

3. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на област Пловдив;

4. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

5. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

6. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

7. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

8. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност;

 10. Организира функционирането на националните системи за мониторинг на факторите на жизнената среда, за които съгласно Закона за здравето като компетентен орган е определен министърът на здравеопазването;

 11. Извършва измервания на нивата на шум в околната среда, в жилищни и обществени сгради, по реда на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

12. Провежда мониторинг на шума в урбанизираните територии по условията и реда на Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

13. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ- Пловдив.

  1.