ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

 

Началник отдел: Марияна Янева

тел.: +359 32 644 180; +359 882 277 491

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Лабораторни изследвания”:

 1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:
  а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
  б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
  в) по искане на физически и юридически лица;
 2. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на област Пловдив;
 3. организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
 4. участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания;
 5. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
 6. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
 7. изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
 8. осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;
 9. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
 10. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
 11. участва в национални и международни изпитвания за пригодност.
 12. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.