ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"

 

Началник отдел: Милена Шикова

тел.: +359 32 645 558

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел "Държавен здравен контрол":

 1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
 2. контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние; 3.
 3. извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
 4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 5. извършва контрол по спазването на седмичните учебни разписания;
 6. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 7. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 8. съставя актове за установяване на административни нарушения;
 9. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 10. участва съвместно с дирекция НЗБ в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
 11. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 12. извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;
 13. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
 14. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 15. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол и профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 16. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.
 17. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.