ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"

 

Началник отдел: Милена Шикова

тел.: +359 32 645 558

Факс: +359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Отдел "Държавен здравен контрол":

  1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
  2. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
  3. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10, 14а, 18 - 22, 26 и 33 и по чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
  4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
  5. Извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
  6. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  7. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
  8. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  9. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
  10. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
  11. Участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
  12. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
  13. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на област Пловдив;
  14. Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
  15. Участва в състава на експертните съвети по устройство на територията и на експертните екологични съвети към РИОСВ гр. Пловдив, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
  16. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактика на незаразните болести и промоция на здравето;
  17. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактика на незаразните болести и промоция на здравето;
  18. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.  
  19. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ – Пловдив.