ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

Директор дирекция: д-р Цвета Иванова

тел.: +359 32 644 244;  +359 884 837 653

Факс:+359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; oz@rzipd.com

Правомощия на Дирекция "Обществено здраве":

 

1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
 
2. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
 
3. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10, 14а, 18 - 22, 26 и 33 и по чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
 
4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 
5. Извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
 
6. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 
7. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 
8. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 
9. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
 
10. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 
11. Участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
 
12. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 
13. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на Област Пловдив;
 
14. Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
 
15. Участва в състава на експертните съвети по устройство на територията и на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
 
16. Организира функционирането на националните системи за мониторинг на факторите на жизнената среда, за които съгласно Закона за здравето като компетентен орган е определен министърът на здравеопазването;
 
17. Въз основа на данните от националните системи за мониторинг по т. 16 извършва периодичен анализ и оценка за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението и дава предложения до компетентните органи за мерки, които да предприемат, за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
 
18. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
 
19. Участва в епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
 
20.Проучва разпространението на рисковите поведенчески фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
 
21. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
 
22. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на незаразните болести;
 
23. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
 
24. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
 
25. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
 
26. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 
27. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
 
28. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
 
29. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
 
30. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.
 
31. Извършва лабораторни изпитвания и измервания:
а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
в) по искане на физически и юридически лица;
 
32. Участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 31;
 
33. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на Област Пловдив;
 
34. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
 
35. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
 
36. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;
 
37. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
 
38. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
 
39. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност;
 
40. Извършват контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 
41. Осъществяват контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;
 
42. Извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;
 
43. Извършват систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;
 
44. Извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;
 
45. Извършват контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;
 
46. Извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;
 
47. Извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;
 
48. Създават и поддържат картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;
 
49. Създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;
 
50. Организират и съдействат провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;
 
51. Участват в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;
 
52. Оказват съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения.