Отдел „Медицински Изследвания"

Началник отдел.: Д-р Галина Дервишева

тел.: +359 32 646 665;   +359 884 546 181

Факс:+359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; nzb@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Медицински изследвания”:

 1. извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 2. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
 3. извършва регистрация на паразитните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
 4. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на паразитни болести;
 5. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 6. съставя актове за установяване на административни нарушения;
 7. прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 8. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
 9. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 10. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 11. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
 12. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
 13. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
 14. организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
 15. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
 16. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
 17. води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.