Отдел „Медицински Изследвания"

 

Началник отдел.: Д-р Галина Дервишева

тел.: +359 32 646 665;   +359 884 546 181

Факс:+359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; nzb@rzipd.com

Правомощия на Отдел „Медицински изследвания”:

  1. Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
  2. Извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  3. Осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
  4. Извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
  5. Организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
  6. Извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
  7. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
  8. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
  9. Прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
  10. Участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
  11. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
  12. Участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
  13. Упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
  14. Организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
  15. Извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
  16. Организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
  17. Извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
  18. Анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
  19. Води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.