ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

Директор дирекция: д-р Милена Панайотова

тел.: +359 32 646 669;   +359 884 546 234

Факс:+359 32 643 438

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; nzb@rzipd.com

Правомощия на Дирекция "Надзор на заразните болести":

 

1. Организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на Област Пловдив;
 
2. Координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;
 
3. Следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
 
4. Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
 
5. Извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 
6. Осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
 
7. Извършва регистрация на заразните болести на територията на Област Пловдив и съобщава данните в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
 
8. Извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
 
9. Издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
 
10. Изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;
 
11. Осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
 
12. Организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;
 
13. Провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
 
14. Организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;
 
15. Организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
 
16. Извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
 
17. Събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
 
18. Събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;
 
19. Предлага на директора на РЗИ при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;
 
20. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 
21. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
 
22. Прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 
23. Участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
 
24. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 
25. Участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 
26. Упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
 
27. Организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
 
28. Извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
 
29. Организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
 
30. Извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
 
31. Анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
 
32. Води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти;
 
33. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.