ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ"

 

Началник отдел: д-р Зорка Калинова

тел.: +359 32  647 631;  +359 894 409 594

e-mail:rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; dmd@rzipd.com

Правомощия на Отдел "Организация и контрол на медицинските дейности":

 1. Приема заявления и изпраща в Изпълнителна агенция „Медицински надзор” документи по преписки за извършване на регистрация и пререгистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация;
 2. Издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;
 3. Уведомява Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;
 4. Извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и осъществява контрол върху дейността им;
 5. Издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина, съгласно Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти;
 6. Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
 7. Извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
 8. Проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение
 9. Контролира дейността на лечебните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;
 10. Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти и дрогерии по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 11. Осъществява дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му;
 12. Води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 13. Съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ-Пловдив налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;
 14. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
 15. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности.
 16. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;
 17. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ - ПЛОВДИВ.