ОТДЕЛ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Началник отдел: Силвия Вълчинова

тел.: +359 32 644 201

e-mail: rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg md_zi@rzipd.com

Правомощия на Отдел "Здравна информация":

  1. Събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на Наредба №3/2019 г. за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;
  2. Контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
  3. Участва в изработването на областната здравна карта;
  4. Събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;/
  5. Събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;
  6. Внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;
  7. Изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика.