ОТДЕЛ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Началник отдел: Силвия Вълчинова

тел.: +359 32 644 201

e-mail: rzipd@plov.net  rzi-plovdiv@mh.government.bg md_zi@rzipd.com

Правомощия на Отдел "Здравна информация":

  1. събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и участва в извършването на проверки по изпълнение на наредбата по чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
  2. контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
  3. участва в изработването на областната здравна карта;
  4. събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;
  5. събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;
  6. внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;
  7. изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;
  8. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
  9. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
  10. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.