ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Директор дирекция: Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;   +359 888 710 016

факс: +359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; apfso@rzipd.com

Правомощия на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
 2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;
 3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;
 5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване
 6. организира и извършва деловодната дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и отговаря за организирането на куриерски услуги;
 7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
 8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ; 
 9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна; 
 10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация; 
 11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ; 
 12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;
 13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
 14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние; 
 15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи; 
 16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията; 
 17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.; 
 18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ; 
 19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията; 
 20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 
 21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.