ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Директор дирекция: Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;   +359 888 710 016

факс: +359 32 643 438

e-mail: rzipd@plov.net;  rzi-plovdiv@mh.government.bg; apfso@rzipd.com

Правомощия на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване":

 

1. Изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
 
2. Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;
 
3. Поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 
4. Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;
 
5. Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване;
 
6. Организира и извършва деловодната дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и отговаря за организирането на куриерски услуги;
 
7. Изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
 
8. Разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;
 
9. Изготвя договорите, по които РЗИ е страна;
 
10. Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
 
11. Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;
 
12. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;
 
13. Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 
14. Създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;
 
15. Организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
 
16. Съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
 
17. Организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
 
18. Организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;
 
19. Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
 
20. Организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 
21. Извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.