НАРЕДБИ

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба №  1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти

Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл спа) център", "спа център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център"

Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития

Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вирусология"

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места

Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни

Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Наредба №7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба № 11 от 12 април 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Наредба № 12 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите

Наредба №14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти

Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните

Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България

Наредба №15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях 

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Наредба № 43 от 13 ноември 1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България

Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета