РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Спаска Благоева Чукалова

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-3/24.01.2022 г.
Борислава Сергеева Мишовска

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-42/31.01.2022 г.
Мариана Паунова Наумова-Щърбова 

Заместник-директор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 
Анелия Атанасова Сувариева

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 
Здравка Огнянова Петрова

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-143/11.05.2022 г.
Благовеста Христова Христозова-Дърмонска

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-150/20.05.2022 г.
Мариана Тодорова Гатева

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-18/21.06.2022 г. 
Росица Александрова Цекова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-24/21.07.2022 г.
Красимир Димитров Башев

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-344/20.09.2022 г.
Мария Николаева Павлова

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-348/21.09.2022 г.
Станислава Красимирова Арабаджиева

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-409/15.11.2022 г.
Мария Асенова Николова

Мл. експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-46/14.12.2022 г.

Нина Иванова Хадзопулос

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-41/02.12.2022 г.

Евелина Кирилова Матакова

Ст. инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-44/14.12.2022 г.