РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2021 Г. ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Габриела Енрико Бояджиева

Счетоводител

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-37/19.02.2021 г.

Красимира Георгиева Филотева

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

74-423/07.12.2021 г.

 

Томан Петров Чапарев

 

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-33/29.12.2021 г.

Евтимия Иванова Букорещлиева

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-39/22.02.2021 г.

Стефка Георгиева Зонгова-Христева

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-42/23.02.2021 г.

Илия Ангелов Аролски

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-44/24.02.2021 г.

Юлия Пламенова Дренска

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-66/08.04.2021 г.

Съни Златкова Пачелийска

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-69/20.04.2021 г.

Диана Христова Шопова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-71/20.05.2021 г.

Нонка Юриева Димчева

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-26/11.11.2021 г.

Анна Георгиева Димитрова

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-375/16.11.2021 г.

Петя Рангелова Казакова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-384/22.11.2021 г.

Иванка Ангелова Велкова

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-393/24.11.2021 г.

Юсуф Смаилов Абдиев

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-396/25.11.2021 г.