РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2021 Г. ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Габриела Енрико Бояджиева

Счетоводител

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-37/19.02.2021 г.

Красимира Георгиева Филотева

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

74-423/07.12.2021 г.

Спаска Благоева Чукалова

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-432/14.12.2021 г.

Томан Петров Чапарев

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Христо Стоянов Ангелов

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Христо Иванов Данев

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Евтимия Иванова Букорещлиева

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-39/22.02.2021 г.

Стефка Георгиева Зонгова-Христева

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-42/23.02.2021 г.

Илия Ангелов Аролски

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-44/24.02.2021 г.

Юлия Пламенова Дренска

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-66/08.04.2021 г.

Съни Златкова Пачелийска

Младши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-69/20.04.2021 г.

Диана Христова Шопова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-71/20.05.2021 г.

Десислава Георгиева Георгиева

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-77/04.06.2021 г.

Нонка Юриева Димчева

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

95-26/11.11.2021 г.

Анна Георгиева Димитрова

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-375/16.11.2021 г.

Петя Рангелова Казакова

Главен експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-384/22.11.2021 г.

Иванка Ангелова Велкова

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-393/24.11.2021 г.

Юсуф Смаилов Абдиев

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-396/25.11.2021 г.

Юлиана Мартинова Георгиева

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

94-398/25.11.2021 г.