Заповед 1088

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ   -  ПЛОВДИВ

 

 

ЗАПОВЕД

№ .........../.......................

гр. ..........................,  ......... г.

На основание чл. 172, ал. 1,

          т. 1,

          т. 2,

          т. 3,

          т. 4,

          т. 5

от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 4 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и във връзка със

          /заявление с вх. № ....................................../........................... от ............................

          /акт за смърт на ........................................................................................................

          / поставянето под запрещение на ...........................................................................

          /установено представяне на неверни данни в документите по чл. 170, ал. 1;

          /осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация

          /установяване на неблагоприятни последици за човешкото здраве в резултат на                прилаганите от регистрираното лице неконвенционални методи/

(изписва се само основанието в конкретния случай, който се разглежда в РЗИ)

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, воден в Регионална здравна инспекция - гр. Пловдив ………………...................................................................

(посочват се трите имена на лицето, практикуващо неконвенционални методи)

ЕГН ......................................................, с адрес: .....................................................................

                                                                           (посочва се адресът на практиката)

вписан в регистъра на Регионална здравна инспекция - гр.Пловдив ,  под регистрационен №           .

Удостоверението за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

№ ............................/…………………….., се анулира.

Изпълнението на заповедта възлагам на ………………………………………………….

(посочва се длъжностното лице по регистъра)

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ..................................................................................................................................................

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

д-р  …………………………

Директор на Регионална здравна инспеция