ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - СТРАНИЦА 1

 

Входящ № / дата

Вид на декларацията
 по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Длъжност

4843/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светлана Бонова

Старши счетоводител

4857/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Радка  Атанасова

Старши експерт

4871/29.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петя Балева

Главен експерт

4886/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стоянка Хаджийска

Главен експерт

4889/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Анна Караколева

Главен специалист-ОД

4897/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Антония Георгиева

Главен спец.-анализатор

4904/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Стефан Узунов

Главен експерт

4908/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Снежана Пенева

Главен специалист-ОД

4912/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Манджукова

Младши експерт

4914/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иванка Витанова

Младши експерт

4918/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Павлина Димова

Младши експерт

4927/30.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Илина Семерджиева

Директор дирекция

4942/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ганка Рангелова

Младши експерт

4944/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Янева

Главен експерт

4949/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Евелина Матакова

Инспектор

4966/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Метин Дормуш

Главен експерт

4968/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Яна Петрова

Главен експерт

4969/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Катя Георгиева

Главен инспектор

4974/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Валентина Щерева

Инспектор

4978/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Васил Георгиев

Старши инспектор

4979/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Димитър Стайков

Главен експерт

4987/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светла Дрехарова

Инспектор

4990/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елисавета Якимова

Главен експерт

4992/31.05.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Атанас Чолаков

Инспектор

4999/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Недка Илиева

Младши експерт

5015/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ангел Рангов

Старши експерт

5021/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Райна Николакова

Главен специалист

5024/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Любена Кузманова

Инспектор

5026/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Рангелова

Инспектор

5028/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Даниела Гаргова

Старши инспектор

5030/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Делинска

Главен експерт

5031/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Силвия Вълчинова

Главен експерт

5035/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Надежда Портева

Младши експерт

5036/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Силва  Коджаманян

Главен спец. - анализатор

5038/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Зорка Калинова

Главен инспектор

5043/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Милкана Пальонова

Главен специалист

5045/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Гергана Калинова

Главен специалист

5048/01.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Екатерина Атлиева

Главен експерт

5074/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Елена Пенцова

Старши инспектор

5075/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ивелина Тодорова

Старши инспектор

5086/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Росица Райчева Инспектор

5091/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мариана Чомакова Младши експерт

5096/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Иванова Началник отдел

5100/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Николай Тотов Младши експерт

5103/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Тенгулов Инспектор

5104/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Цеца Гогова Главен спец.-ОСОИ

5114/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Диляна Георгиева Главен спец.-анализатор

5115/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Радка Иванова Главен спец.-анализатор

5116/04.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Нина Павлова Главен експерт

5127/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Миглена Божилова Главен експерт

5134/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Николина Илиева-Велкова Инспектор

5135/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Мария Богатинова Главен специалист

5139/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Георги Николов Главен експерт

5144/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Марина Пачова Главен спец.-анализатор

5150/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Севдие Идризова Главен инспектор

5151/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Йорданка Ташева Главен специалист

5152/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Виолета Христева Старши инспектор

5155/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Иван Петров Старши експерт

5156/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Добринка Вълова Главен инспектор

5158/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Кристина Милкова Главен експерт

5159/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петя Чучуранова Инспектор

5165/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Петрана Николова Младши експерт

5166/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Емилия Лозанова Главен специалист

5167/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Йорданка Стойнова Главен специалист

5168/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Юлия Кунева

Инспектор

5170/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Теодора Шишкова Инспектор

5171/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Веселка Симеонова Инспектор

5173/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Красимира Кръмпотич Инспектор

5176/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Ели Петрова Младши експерт

5177/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Светломир Шопов

Главен спец. - ОЕК на МПС

5179/05.06.2018

чл.35, ал.1, т.2, част II

Марияна Димитрова Главен специалист

*  Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

**  Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679).