РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име, фамилия

Длъжност

Декларация

Соня Велидолска

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Д-р Албена Златанова

Главен инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Райна Копчева

Главен специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ