ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

94-9/07.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Мария Генова - Желева

Главен инспектор

97-27/22.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Елена Станева

Инспектор

95-41/29.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Ели Петрова

Главен специалист

95-44/29.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Мариана Чомакова

Главен специалист

95-46/30.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Анна Пенева

Главен специалист

95-57/15.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Антония Георгиева

Гл. спец.-анализатор

75-20/08.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Лолита Стайкова

Главен инспектор

75-42/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Радка Атанасова

Старши експерт

75-43/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Кристина Милкова

Главен експерт

75-44/04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Цъцарова - Манджукова

Младши експерт

95-66/05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Чомакова

Главен специалист

75-46/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Метин Дормуш

Главен експерт

75-47/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анна Пенева

Главен специалист

95-67/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Яна Петрова

Главен експерт

95-68/08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Светлана Бонова

Старши счетоводител

95-69/09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Недка Илиева

Младши експерт

95-70/09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Филеана Джеджорова

Главен специалист

95-75/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Янева

Началник отдел

95-76/12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мариана Томова

Старши юрисконсулт

95-79/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Любена Кузманова

Инспектор

95-80/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Пенцова

Старши инспектор

95-81/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Марина Пачова

Гл. спец.-анализатор

95-82/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Георги Николов

Главен експерт

95-84/15.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Александър Джинев

Старши експерт

95-85/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Николай Тотов

Младши експерт

95-89/16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Павлина Димова

Младши експерт

95-90/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Людмила Пинтиева

Главен инспектор

95-93/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Марияна Димитрова

Главен специалист

95-94/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Емилия Лозанова

Главен специалист

95-95/17.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Петрана Николова

Младши експерт

95-97/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Екатерина Атлиева

Главен експерт

95-98/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Розалина Шаханова

Главен специалист

95-102/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Милкана Пальонова

Главен специалист

95-103/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Райна Николакова

Главен специалист

95-104/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Евгения Димчева

Инспектор

95-105/18.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Галина Дервишева

Началник отдел

95-108/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Радка Иванова

Гл. спец. - анализатор

95-109/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Нина Павлова

Главен експерт

95-110/19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Диляна Георгиева

Гл. спец. - анализатор

95-111/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ивелина Тодорова

Старши инспектор

95-112/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Велислава Василева

Инспектор

ДН-1/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Йорданка Ташева

Главен специалист

ДН-2/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ангел Рангов

Старши експерт

ДН-3/22.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Силвия Вълчинова

Главен експерт

ДН-6/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Катя Георгиева

Началник отдел

ДН-8/23.04.2019

чл. 38, ал. 2, част II - ежегодна

Любена Кузманова

Инспектор

ДН-9/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Лолита Стайкова

Главен инспектор

ДН-10/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Зорка Калинова

Главен инспектор

ДН-11/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Генова-Желева

Главен инспектор

ДН-12/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Алина Петрова

Младши експерт

ДН-14/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Васил Георгиев

Старши инспектор

ДН-15/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Златка Пехливанова

Главен специалист - ОСОИ

ДН-16/23.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Богатинова

Главен специалист

ДН-18/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Иван Петров

Старши експерт

ДН-22/24.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Соня Илиева

Счетоводител

ДН-23/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Красимира Кръмпотич

Инспектор

ДН-24/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Елена Делинска

Главен експерт

ДН-25/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - встъпителна

Анелия Колева

Младши експерт

ДН-26/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Анелия Колева

Младши експерт

ДН-27/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Даниела Гаргова

Старши инспектор

ДН-28/25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Антония Георгиева

Гл.спец.-анализатор

ДН-32/30.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Ганка Рангелова

Младши експерт

ДН-33/02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - ежегодна

Мария Рангелова

Инспектор

* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.

** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)