Решение по ЗОП

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

/28. 08. 2012 год.

 

 

         І.На основание писмо на РЗИ - Пловдив с изх. № 4654/14.08.2012год., писма от “МЕРК БЪЛГАРИЯ” ЕАД с вх. №7017/21.08.2012 год. и с вх. № 7137/27.08.2012 год. на РЗИ – Пловдив, съдържащи изричен отказ за сключване на договор за позициите, за които съответно “МЕРК БЪЛГАРИЯ”ЕАД  е определен за изпълнител и във вр. чл.39, ал. 1 т. 4 от Закона за обществените поръчки:

             Определям за изпълнител по позиции № 185, № 235, № 259, № 271, № 280, № 281, № 316, № 317, № 330, № 390, № 391, № 392, № 393, № 394, № 395, № 396, № 397, № 399, № 400, № 414, № 417 от проведената процедура за възлагане на на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: “Доставка на наситени и ненаситени серуми за бактериални инфекции, агарови, течни и сухи хранителни среди ( в това число ампулирани ), кръвни продукти, еритроцитарни препарати, антибиотични дискове, продукти за серологична диагностика на паразити, бактерилни и вирусни инфекции, химични, биохимични реактиви и сравнителни материали , при самостоятелно обособени позиции”,втория класиран участник за всяка от гореизброните самостоятелно обособени позиции, съгласно утвърдения с Решние № 6/25. 07. 2012 год.протокол и приложена към него Таблица №2, както следва:

  1. За позиции № 280, № 317, № 391, № 392, № 393, № 395, № 396 и № 397 – определям за изпълнител участника “ АКВАХИМ  ” АД;
  2. За позиция № 235 – определям за изпълнител участника “ БУЛ БИО – НЦЗПБ ” ЕООД;
  3. За позиции № 271, № 316, № 330, № 394, № 399 и № 414 – определям за изпълнител участника “ ФИЛЛАБ ” ЕООД;
  4. За позиция № 185 – определям за изпълнител участника  ОПТИМ Ко ” ООД;
  5. За позиции № 259 и № 390 - определям за изпълнител участника “ ДАНС ФАРМА ” ЕООД.

         ІІ.Мотиви за избора по т. І.:

        Съгласно Решение № 6/25.07.2012 год. на Директора на РЗИ – Пловдив, за изпълнител по гореизброените позиции е определен участника “ МЕРК БЪЛГАРИЯ ” ЕАД.

         На 27.07.2012 год. РЗИ – Пловдив предостави на представител на “ МЕРК БЪЛГАРИЯ ” ЕАД проект на договора за изпълнение на посочените в т. Іот настоящото решние позиции, заедно с приложенията към него. С Писмо с изх. № 4654/14.08.2012год. на РЗИ – Пловдив, “ МЕРК БЪЛГАРИЯ ” ЕАД е поканен повторно да пристъпи към сключването на договора, като отново са изпратени и съотетните приложения. В писмото е указано, че на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОП и като се има предвид, че всяко едно забавяне по сключването договора, накърнява интересите на РЗИ – Пловдив, като може да доведе до възпрепядстване дейността на лабораториите към инспекцията, същият трябва да се сключи в едномесечен срок от влизането в сила на решението за определяне на изпълнител, който срок в настоящия случай изтича на 27.08.2012 год. В писмото изрично е посочено и че това е крайната дата, на която в инспекцията следва да постъпи подписан от  “ МЕРК БЪЛГАРИЯ ” ЕАД екземпляр на договора, придружен с необходимите документи, след което инспекцията няма да е задължена да сключи договор с този участник и с този предмет

           С писмо с вх. №7017/21.08.2012 год. на РЗИ – Пловдив, г-жа Мария Събева – ръководител на направление Мерк  Милипор в “ Мерк България ” ЕАД, заявява отказа на “ Мерк България ” ЕАД да сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез пубична покана за позициите по т. Іот настоящото решние. Предвид обстоятелството, че видно от ТР при АВ дружеството “ МЕРК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД се представлява от  г-н Штефан Шлосарик, а цитираното писмо, съдържащ отказ за сключване на договор, е подписано от г-жа Мария Събева, като за същата не са налични доказателства относно представителната и власт за това, то с нарочно писмо изх. № 4816/ 22.08.2012 год. е указано на “ МЕРК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД да потвърди валидността на направения отказ. С писмо вх. № 7137/27.08.2012 год. “ МЕРК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД депозира писмо подписано от г-н Штефан Шлосарик, с което потвърждават извършените действия от г-жа Мария Събева с писмо вх. №7017/21.08.2012 год. на РЗИ – Пловдив.

              ІІІНа основание чл.39, ал. 2, т. 3, буква “а” и чл. 40 от ЗОП, отменям Решение № 6/25.07.2012 год. на Директора на РЗИ – Пловдив, за избор на изпълнител в частта относно избора по позиции №281, №400, №417 и прекратявам описаната в т. І.от настоящоторешениепроцедура, всъщата част.

Мотиви за прекратяване на гореизброените позиции: Видно от таблица № 2, неразделна част от настоящия протокол, в която са отразени подадените оферти за участие в настоящата процедура, за тези позиции е подадена само една оферта от участника “ МЕРК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД, като същият с нарочни писма -  с вх. №7017/21.08.2012 год. и с вх. №7137/27.08.2012 год. на РЗИ – Пловдив, изрично заявява отказ да сключи договор по посочените позиции.

 

 

ДИРЕКТОР РЗИ-ПЛОВДИВ:

                 / Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА/