Здравен контрол 27.12.2019 г. - 09.01.2020 г.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.12.2019 Г. - 09.01.2020 Г.

 
 

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

  • по текущ контрол

5

39

3

 

 

  • по регистрации

9

 

1

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

44

29

 

 

 

  • ЗОХ /съвместни/

34

 

 

 

 

  • закрити обществени места

9

3

3

 

 

  • детски и учебни заведения

2

13

 

 

 

  • открити обществени места

 

13

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

6

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

2

1

 

 

 

9. Взети проби

18

4

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

9

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

7

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

1

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

6

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

 

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

5

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

 

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД-ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

 

-

-

-

8

 

 

-

-

-

 1