Процедура по издаване на становище за спазване изискванията за шум

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

3047

ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ.

Правно основание

  1. чл. 16 б, ал. 2, от Закон за защита от шума в околната среда;
  2. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето;
  3. т. 04.06 от Приложение № 4 към чл. 29г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето за издаване на експертно становище – 40.00 лева.

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Процедурата регламентира издаването от РЗИ Пловдив на експертно становище за съответствие, относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закон за защита от шума в околната среда, а именно Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Предмет:

Експертното становище за съответствие е част от процедурата по чл. 16 б от Закон за защита от шума в околната среда при подаване на заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, както и за промяна на работното им време.

 

 Процедура по издаване на експертно становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

 

Заявител:

Физически лица, юридическите лица и едноличните търговци.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено експертно становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

 

Необходими документи:

1.заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;

2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на
територията - при промяна на предназначението на помещението;

3.копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;

4.копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;

5.протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него. Измерването в съседните жилищни помещения е за еквивалентно ниво на проникващ шум, излъчван от обекта, и се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 от Закон за защита от шума в околната среда и изискванията, определени в съответния стандарт.

6.документ за платена държавна такса.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението за издаване на експертно становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, се адресира до Директора на РЗИ - Пловдив заедно с приложените към него документи.

В срок до 10 дни от подаване на заявлението се извършва проверка за съответствие на измерените стойности, посочени в протокола, с граничните стойности на еквивалентното ниво на проникващ шум, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

 Изготвя се експертно становище за съответствие по образец въз основа на дадените от инспектора и експерта/специалиста заключения.

Експертното становище за съответствие относно спазването на граничните стойности на показателите за шум се издава в два екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепено заявление, ведно с приложените документи.

При констатирани несъответствия с изискванията на действащото
законодателство и/или непълнота на представените документи се издава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 от Закон за защита от шума в околната среда и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по дълъг от 14 дни.
В този случай срокът за издаване на експертното становище за съответствие спира да тече.
В срок до 10 дни от изтичането на срока за привеждане в съответствие
се  извършва измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, и се съставя протокол. Такова измерване се извършва, когато са констатирани несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 от Закон за защита от шума в околната среда. За измерването, в зависимост от източника на шум, се събира държавна такса в размер на 7,00 лв. за 1 точка в съответствие с таксата по код 01.04.01 „Измерване на постоянен шум за 1 точка" и/или 01.04.02 „Измерване на непостоянен шум за 1 точка" от раздел 01.04 „Физични фактори на жизнената среда - шум, вибрации, осветление, микроклимат, лъчения" на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Приложение № 4 към чл. 29г). РЗИ - Пловдив издава експертно становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването, съответно от отстраняване на непълнотите в документите.


При неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ-Пловдив прави мотивиран отказ, за което се уведомява заявителятв 7 дневен срок.

 В този случай процедурата по издаване на становището се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.

Образци на формуляри

Заявление по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 4

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата:

Срок на действие на документа       /ИАА

До изтичане на срока на удостоверението за удължено работно време, издадено от съответната общинска или районна администрация.

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Заплаща се такса за издаване на експертно становище за съответствие
на продукти и стоки със значение за здравето на човека и фактори на жизнената и околната среда с нормативните изисквания - в размер на 40 лв., съгласно приложение № 4 към чл. 29г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.