Становище за шум

 

Изх. №…………………………………………………20.... г.

ДО

___________________________
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

____________________________

УЛ. _______________________№___

ГР./С.___________________________

 

СТАНОВИЩЕ

на основание на чл. 16 б, ал. 2 от Закон за защита от шума в околната среда

 

Въз основа на приложените документи към заявление с №_________________ г. за обект – _________________________________, с адрес на обекта: гр. _______________________, а именно:

  1. Копие от документ – __________________________ г. от ________________, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, съгласно ЗУТ.
  2. Копие на документ, удостоверяващ правото на ползване на обекта – _____________________________.
  3. Протокол №_____________________ г. за контрол на шум в помещенията на жилищни и обществени сгради от орган за контрол _______________________________

 

РЗИ-Пловдив установи съответствие с изискванията на Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в жилищните помещения на ________________________________, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

 

 

–––––––––––––––––––––––––

Директор РЗИ – Пловдив