Удостоверение за регистрация на лечебно заведение

Р>ЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№………………./……………….2020 г.

            На основание  чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения

 

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че  …………………………………………………………………………………………

с адрес: ..........................................................................................................................................

е регистриран като лечебно заведение  – ……………………………………………………

с предмет на дейност: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Лечебното заведение е вписано в Регионална здравна инспекция – Пловдив под №……………. и идентификационен код ……………………

и се представлява от д-р ……………………………………………………………………….

с ЕГН ……………………………

 

            Отменям Удостоверение за регистрация №…………………/…………….. година.

В лечебното заведение са спазени здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА – МАНЧЕВА

Директор РЗИ – Пловдив